Ersinsuler's Blog

11 Nisan 2010

Fiiller ve çekimleri

Filed under: Genel — ersinsuler @ 07:58

Kitapta kullanılan fiiler – Fiilerin çekimleri ( şahıs zamirlerine göre )

Gehen:  gitmek

Spielen: oynak, enstruman çalmak

Lesen: okumak

Sprechen: konuşmak

Kaufen: satın almak

Wohnen: ikamet etmek

Schreiben: yazmak

Machen: yapmak

Üben: alıştırma yapmak

 

ich gehe spiele lese spreche kaufe wohne schreibe mache übe
du gehst spielst liest sprichst kaufst wohnst schreibst machst übst
 er  sie es  geht spielt liest spricht kauft wohnt schreibt macht übt
wir gehen spielen lesen sprechen kaufen wohnen schreiben machen üben
ihr geht spielt lest sprecht kauft wohnt schreibt macht übt
sie Sie  gehen spielen lesen sprechen kaufen wohnen schreiben machen üben

 

Essen: yemek ( insanlar için kullanılır. )

Trinken: içmek

Spazieren gehen: gezmeye gitmek

Fressen: yemek ( hayvanlar için kullanılır. )

Kosten: fiyatı olmak, tutarında olmak

Bestellen: sipariş vermek

Aussehen: görünmek

Schauen: bakmak

Kaufen: satın almak

Geben: vermek

ich esse trinke gehe spazieren   bestelle sehe …. aus schaue kaufe gebe
du isst trinkst gehst spazieren   bestellst siehst …. aus schaust kaufst gibst
 er  sie es  isst trinkt geht spazieren es kostet bestellt sieht …. aus schaut kauft gibt
wir essen trinken gehen spazieren   bestellen sehen …. aus schauen kaufen geben
ihr esst trinkt geht spazieren   bestellt seht …. aus schaut kauft gebt
sie Sie  essen trinken gehen spazieren   bestellen sehen …. aus schauen kaufen geben

 

Einkaufen: alış veriş yapmak

Fragen: sormak

Antworten : cevap vermek

Finden: bulmak

Suchen: aramak

Zeichnen: resim yapmak

Hören : duymak, işitmek

Beantworten: cevaplamak

Helfen:  yardım etmek

ich kaufe… ein frage antworte finde suche zeichne höre beantworte helfe
du kaufst… ein fragst antwortest findest suchst zeichnest hörst beantwortest hilfst
 er  sie es  kauft… ein fragt antwortet findet sucht zeichne hört beantwortet hilft
wir kaufen… ein fragen antworten finden suchen zeichnen hören beantworten helfen
ihr kauft… ein fragt antwortet findet sucht zeichnet hört beantwortet helft
sie Sie  kaufen… ein fragen antworten finden suchen zeichnen hören beantworten helfen

 

Putzen: temizlemek

Fahren: taşıt içinde yol almak, taşıtı kullanmak

Kommen: gelmek

Frühstücken: kahvaltı yapmak

Fernsehen: TV izlemek

Schlafen: uyumak

Gehören: ait olmak

Haben: sahip olmak

Sein: olmak

ich putze fahre komme frühstücke sehe … fern schlafe gehöre habe bin
du putzt fährst kommst frühstückst siehst … fern schläfst gehörst hast bist
 er  sie es  putzt fährt kommt frühstückt sieht … fern schläft gehört hat ist
wir putzen fahren kommen frühstücken sehen….fern schlafen gehören haben sind
ihr putzt fahrt kommt frühstückt seht …. fern schlaft gehört habt seid
sie Sie  putzen fahren kommen frühstücken sehen …. fern schlafen gehören haben sind

 

Heiβen: adı bulunmak, adında olmak

Sport treiben: spor yapmak

Tanzen: dans etmek

Sammeln: toplamak

Lernen: öğrenmek

Passen: uymak, uygun olmak

Aufpassen: dikkat etmek

ich heiβe treibeSport tanze sammle lerne passe passe …. auf
du heiβt treibstSport tanzt sammelst lernst passt passt …. auf
 er  sie es  heiβt treibtSport tanzt sammelt lernt passt passt …. auf
wir heiβen treibenSport tanzen sammeln lernen passen passen …. auf
ihr heiβt treibtSport tanzt sammelt lernt passt passt …. auf
sie Sie  heiβen treibenSport tanzen sammeln lernen passen passen …. auf

 

DİKKAT : İSTİSNA

Was gibt es  auf dem Tisch ? Es gibt auf dem Tisch eine Vase. ( Masanın üstünde ne var? )

Burada gibt “ vermek” anlamında kullanılmamıştır. “ var” anlamındadır.

Er gibt mir ein Buch. ( O bana bir kitap veriyor.)

Burada gibt “ vermek” anlamında kullanılmıştır.

Hazırlayan :Ersin SÜLER

Reklamlar

WordPress.com'da Blog Oluşturun.

%d blogcu bunu beğendi: